Figyelmeztetés
A rendelkezésre álló időkeret 1 perc múlva lejár.
Szeretné meghosszabbítani?
Figyelmeztetés
A rendelkezésre álló időkeret lejárt.
5%

1. Bevezetés

A VIDEÓS AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az alábbiakban a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 56-61. 7. emelet - a továbbiakban: Concorde vagy Társaság) meghatározza az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő közvetlen videós azonosítás (a továbbiakban: „videós azonosítás”) általános feltételeit.

1. Általános rendelkezések
Az Concorde lehetőséget biztosít arra, hogy az azonosításra az elektronikus rendszerében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) szerinti igazolt fizetési számla útján vagy a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő közvetlen videós azonosítás keretében kerüljön sor. Ebben az esetben szükséges, hogy
Online regisztrációval történő ügyfél-átvilágításra és szerződéskötésre csak az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő magánszemély esetében van lehetőség:
A fogyatékkal élő személyek esetében a fogyatékkal nem élő személyekre vonatkozó szabályok irányadóak.
A Concorde fenntartja a jogot arra, hogy az online regisztráció bármely szakaszában indokolás nélkül megtagadhatja a szerződéses kapcsolat létrejöttét, az online regisztráció elvégzése továbbá egyik fél részéről sem keletkeztet kötelezettséget szerződés megkötésére, s így a szerződéses kapcsolat létrehozására.
videós azonosítás választása esetén a Concorde nem felelős a videóhívás technikai problémájából, a videóhívás megszakadásából, valamint a regisztráló nem teljeskörű vagy nem helyes adat- és információ szolgáltatásából, továbbá a regisztráló által biztosítandó adatátviteli és egyéb, a regisztrációhoz és videóhíváshoz szükséges technikai és biztonsági feltételek nem teljesítéséből eredő következményekért. – A technikai és biztonsági feltételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. –
A sikeres ügyfél-átvilágítás és a szerződés megkötése nem jelent a Concorde részéről kötelezettséget az általa nyújtott befektetési szolgáltatások és azokat kiegészítő szolgáltatások igénybevételére. A Concorde – egyes nyújtott szolgáltatások, valamint elérhető termékekre vonatkozó megbízásadás vonatkozásában - fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét egyéni nyilatkozatok megtételéhez, adatok, információ rendelkezésre bocsátásához kösse.
2. Online regisztráció
Az online regisztráció lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztráló személy jelezze igényét a Concorde felé, hogy befektetési szolgáltatások és azokat kiegészítő szolgáltatások igénybevételére szerződéses kapcsolatba kíván lépni a Concorde-dal.
A regisztráló a Concorde által üzemeltetett elektronikus felületen (https://www.con.hu/onlineszamlanyitas történik. Ezen regisztrációs felületen a regisztrálónak szükséges megadnia az azonosításhoz szükséges személyes adatait, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, valamint a szerződéses kapcsolat létesítéséhez a szükséges nyilatkozatot megtennie és a megjelölt okiratokat feltöltenie.
A regisztrációra kizárólag a Concorde online ügyfél-átvilágítási felületén történő azonosítás érdekében, az ott történő azonosítás, okmánybemutatás, nyilatkozattétel előkészítése érdekében kerül sor. A személyazonosság igazoló ellenőrzésére (3. pont) kizárólag ezen regisztráció teljes körű megtörténtét követően kerülhet sor a regisztráló által megjelölt és az Concorde által elfogadott időpontban és módon.
A regisztráció folyamata a következő:
i) Regisztrációs szándék jelzése
Ezen a felületen a regisztráló jelzi a regisztrációs szándékát – megadva az adatokat, feltöltve a dokumentumokat.
ii) A regisztrációs szándék nyilvántartásba vétele
A regisztrálás Concorde általi rendszerben történő rögzítéssel a megadott adatok, megtett nyilatkozatok és felöltött dokumentumok a Concorde részéről előzetesen ellenőrzésre kerülnek, amelynek eredményéről a Concorde értesítést küld a regisztráló részére az általa a regisztráció során megadott e-mail címre.
A regisztráció Concorde általi nyilvántartásba vételével a regisztráló egy e-mail-t kap az előzetesen megadott és hitelesített e-mail címére, amelyben leírt feltételek szerint van lehetősége a regisztrálónak arra, hogy véglegesítse a regisztrációs szándékát és a Concorde az értesítésben meghatározza a szerződéses kapcsolat létesítéshez szükséges azonosítás további lépéseit – beleérve a videóhívásba történő bejelentkezés és a videóhívásban való részvétel feltételeit
iii) Visszaigazolás regisztráció sikerességéről – ezen e-mail hiányában a regisztráció sikertelennek minősül
Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése módjának megválasztásától függően a további lépések eltérőek attól függően, hogy az igazolt fizetési számla megadásával vagy a videós azonosítás módot választja a regisztráló.
A regisztráló az online azonosítás bármely szakaszán dönthet úgy, hogy az azonosítási folyamatot személyesen a Concorde ügyfélszolgálatán kívánja folytatni a Concorde székhelyén, ügyfélfogadási időben előzetes időpont egyeztetést követően:
HillSide Irodaház
1123 Budapest Alkotás utca 55-61. B épület, 7. emelet
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-P 9:00-16:00
E-mail: info@con.hu
Ügyfélszolgálat: (+36 1) 489 22 22
A sikeres regisztráció esetében a Concorde az értesítésben meghatározza a szerződéses kapcsolat létesítéshez szükséges azonosítás lépéseit – beleérve a videóhívásba történő bejelentkezés és a videóhívásban való részvétel feltételeit, amelyről a regisztráló részére értesítést küld a regisztráló részére az általa a regisztráció során megadott e-mail címre.
3. A Videós azonosítás folyamata
A videós azonosítás során a sikeres online regisztrációt követően az azonosításra és a regisztrációkor megadott adatok ellenőrzésére videóhíváson keresztül kerül sor. Ez a videóhívás a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő közvetlen videós azonosításnak minősül.
A videóhívás időpontjának egyeztetését a Concorde ügyfélszolgálati munkatársa kezdeményezi a regisztráló által megadott és hitelesített telefonszámán. Sikeres időpont egyeztetés esetén a regisztráló egy e-mail-t kap az előzetesen megadott és hitelesített e-mail címére, amelyben leírt feltételek szerint van lehetősége a regisztrálónak arra, hogy áttanulmányozza a keretszerződés tervezetét valamint a videóhíváson keresztül történő azonosításhoz szükséges, regisztráló által teljesítendő technikai és biztonsági feltételeket, melyeket az 1. számú melléklet tartalmaz. A videóhívás csatlakozási linkjét, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb információt az az e-mail tartalmazza, amelyhez a dokumentum csatolásra kerül.
A videóhívás Concorde általi indításával Concorde a beszélgetésről, annak során adott közlésekről és nyilatkozatokról, rendelkezésekről hang-, és képfelvételt készít, azokat vitás esetekben bizonyítási eszközként felhasználhatja, továbbá hogy a kép- és hangfelvételt a Concorde a 2. pontban foglaltak és az Adatvédelmi Tájékoztatója szerint kezel.
A regisztráló a videóhívás indításával elfogadja, hogy a videóhívásról hang- és képfelvétel készül, amelyet a Concorde a rendszereiben tárol és amelyre a Concorde az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak. A videóhívás során az azonosításra kerülő személy számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést abban az esetben, ha erről e személy a videóhívás kezdetén tájékoztatja a Concorde-ot és vállalja, hogy a felvételt vagy annak egy részét nem hozza nyilvánosságra. Amennyiben a videóhívásban a regisztráló oldalán harmadik személy is részt vesz, a fentieket ezen személynek is előzetesen el kell fogadnia. Ennek elmaradása esetén az azonosításra ezen harmadik személy részvételével nem kerülhet sor.
A videóhívás során a regisztrálónak:
A Concorde a videóhívás során a bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét ellenőrzi.
4. Ügyfélkapcsolat és a szerződés létrejötte
A sikeres videós azonosítást követően as regisztráló személynek e-mail-ben küldi meg azt a keretszerződést, amelynek elfogadása szükséges a Concorde a Concorde által nyújtott befektetési szolgáltatások és azokat kiegészítő szolgáltatások igénybevételéhez és amelyet a regisztráló a videóhívás során elfogadott. Az e-mailben elküldött keretszerződés a Concorde részéről elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott. keretszerződést a Concorde, . A Concorde és a regisztráló közötti szerződés létrejöttének az időpontja megegyezik a Concorde által elhelyezett időbélyegen feltüntetett időponttal.
Az időbélyegzővel ellátott szerződéses dokumentációt a Concorde jelszavas védelemmel látja el. A szerződés megnyitásához szükséges jelszóval kapcsolatos információt, valamint a mycd.hu ügyfélportálra való bejelentkezéshez szükséges információt az az e-mail tartalmazza, amelyhez a dokumentum csatolásra kerül.
A Concorde a videóazonosítást követően indokolás nélkül megtagadhatja a szerződéses kapcsolat létrejöttét, továbbá a videó azonosítás elvégzése egyik fél részéről sem keletkeztet kötelezettséget szerződés megkötésére, s így a szerződéses kapcsolat létrehozására. Sikertelen videós azonosításról és ennek lehetséges okairól szintén emailt küldünk a regisztráció során megadott email címre.
5. Adatvédelem
A jelen részben foglaltak az online regisztrációhoz között azonosítás során alkalmazandó és egyben a Concorde adatvédelmi tájékoztatójának részét képezi:
A Concorde a regisztráló által a regisztrációs felületen közölt adatot, információt, az Üzletszabályzatának és az adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően a megkezdett szerződéses kapcsolat létesítése érdekében lefolytatandó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ügyfél-átvilágítási valamint szerződéskötési folyamat befejezésének támogatása céljából kezeli. Amennyiben a szerződéskötési igény alapján mégsem jön létre szerződéses jogviszony a regisztráló személy és a Concorde között, a Concorde a megadott személyes adatokat a jogi kötelezettség teljesítéséhez a Pmt. rendelkezésének megfelelően 8 évig őrizheti, míg szerződéskötés meghiúsulásával kapcsolatos esetleges igényérvényesítés céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános elévülési idő tartamáig megőrzi.
MNB rendelet szerinti auditált elektronikus hírközlő eszközön keresztül történő szerződéses kapcsolat létesítése érdekében történő azonosítás során az előbbiekben meghatározottakon felül végzett adatkezelési tevékenység a szerződéses kapcsolat létesítését kezdeményező személyről készített kép- és hangfelvétel rögzítése, tárolása valósul meg a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti előírásoknak megfelelően. A videós azonosítás során a regisztráló részéről abban az esetben vehet részt és jelenhet meg harmadik személy a videóhívásban (pl. családtag, segítő személy), amennyiben ahhoz a regisztráló előzetesen kifejezetten hozzájárult. Ezen túlmenően a harmadik személy csak abban az esetben vehet részt a videóhívásban, ha a rögzítéshez és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez előzetesen kifejezetten hozzájárul. Ennek elmaradása az azonosítás sikertelenségét vonja maga után. Az ebből eredő következményekért a Concorde nem tehető felelőssé. A Concorde ebben az esetben a videóhívás anyagát törli és a folyamat megismétlésére, vagy személyes azonosításra lehet szükség.
Technikai és biztonsági feltételek
A fentieket elolvastam és megértettem.